Barnkonventionen – Förenta nationernas konvention för barnets rättigheter

Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som borde gälla alla barn i hela världen, oavsett exempelvis religion, kultur, etnicitet, eller funktionshinder och syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och få komma till tals.

Barnkonventionen ska ses som en helhet där alla artiklar är viktiga, men den har ändå fyra huvudprinciper som ska användas som ”glasögon” när de övriga principerna läses och vara vägledande för hur helheten ska tolkas. Huvudprinciperna säger att:

  • alla barn har samma värde och ingen får diskrimineras (artikel 2)
  • barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla beslut som berör barn (artikel 3)
  • varje barn har rätt till överlevnad och utveckling (artikel 6)
  • varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli lyssnad på (artikel 12)

Konventionen består av 54 artiklar där 41 av dessa slår fast vilka olika rättigheter alla barn ska ha och de övriga artiklarna gäller hur staterna ska arbeta med konventionen. Enligt barnkonventionen räknas alla människor under 18 år som barn.

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och har därmed bundit sig till att förverkliga den och staten är skyldig att göra sitt yttersta för att följa konventionens artiklar. I Sverige har det tagits fram en nationell strategi (3) för hur offentliga verksamheter bör arbeta för att stärka barnets rättigheter. Dessutom har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en vägledning, Gör barn starkare (4), som syftar till att ge kunskap och råd i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnkonventionen kan gå till.

Som en del i förverkligandet av barnets rättigheter har några kommuner valt att förstärka arbetet med att följa barnkonventionen samt för att motverka barnfattigdom genom att fokusera på just dessa frågor.

Det pågår arbete med att identifiera vilka åtgärder och insatser som behövs och fungerar som metod- och kunskapsstöd till kommunerna i deras arbete med barnkonventionen.

Länkar

  1. Barnombudsmannen (barnkonventionen)
  2. Unicef
  3. Nationell strategi
  4. Vägledning SKL
  5. Rädda barnen (barnfattigdom)